0 Comments
ประกันรถยนต์

ปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของแต่ละคนไม่เท่ากัน

กรณีหากต้องการต่อประกันรถยนต์ โดยส่วนใหญ่เลือกทำเพื่อตัวคุณเอง รถยนต์ของคุณ และบุคคลภายนอก ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงทางด้านการเงินหากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นนั่นเอง แต่หลายคนคงสงสัยกันเหลือเกินว่า เหตุใดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของคุณกับคนอื่นจึงไม่เท่ากัน โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ หลักการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์เมื่อต่อประกันรถยนต์ ปัจจัยในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ได้แก่ สภาพของรถยนต์ (Age Group)  สภาพของรถยนต์มีลักษณะอย่างไร เป็นรถเก่าหรือรถใหม่ รุ่นปี ของรถลักษณะเครื่องและตัวถัง หากยิ่งรถที่มีสภาพดีอัตราเบี้ยประกันก็จะตํ่าลง ชนิดการใช้รถยนต์ (Use)  รถที่นำมาใช้เป็นรถประเภทไหน เช่น รถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกสาธารณะ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถโดยสารป้ายดำ รถยนต์สาธารณะ โอกาสจะเกิดความเสียหายมีมากกว่ารถนั่งส่วนบุคคล ซึ่งจะมีอัตราเบี้ยประกันที่จะสูงขึ้น ขอบเขตของการใช้รถยนต์ (Territory)  อณาเขตของการใช้รถยนต์ถ้าต้องการใช้ที่นอกเหนือจากอาณาเขตที่กำหนดไว้ อัตราเบี้ยประกันจะสูงขึ้น เช่น การใช้รถยนต์ข้ามเขตไปต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น หรือใช้ระยะใกล้ๆหรือใช้ระยะไกล ยิ่งระยะทางไกลความเสี่ยงก็ยิ่งมีมากขึ้น น้ำหนักบรรทุก (Weight)  สำหรับทางตรงข้ามในการคิดเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับประเทศของรถยนต์ที่ใช้ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคลคิดค่าเบี้ยประกันตามแรงม้าของเครื่องยนต์ C.C. ถ้าเป็นรถบรรทุกจะคิดตามน้ำหนักที่บรรทุกเป็นเกณฑ์ ทุนประกัน (Sum Insured)  รถยนต์จะมีจำนวนมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับชนิดและรุ่นของรถนั้นๆ ราคาที่ประกันจะไม่เกินราคาที่แท้จริงของรถยนต์นั้น ผู้ขับขี่ […]